USTAL SWÓJ POZIOM

Program nauki w Szkole Klub Dialogu jest zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz wytycznymi ALTE – The Association of Language Testers in Europe.

Poziomy

Na tym poziomie uczeń rozumie i posługuje się podstawowymi zwrotami. Potrafi przedstawić siebie lub inne osoby, odpowiadać na pytania dotyczące miejsca zamieszkania; Osób, które zna i rzeczy, które posiada. Potrafi w prosty sposób porozumiewać się z innymi pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i wyraźnie, wykazując chęć współpracy.

Na tym poziomie uczeń może porozumieć się w prostych sytuacjach, wymagających krótkiej i jasnej wymiany informacji na znane i dotyczące codzienności tematy.

Na tym poziomie uczeń rozumie nieskomplikowane teksty na znany mu temat: praca, szkoła, rozrywka itp. Umie poradzić sobie w różnych sytuacjach, jakie spotyka w życiu codziennym, opowiedzieć o wydarzeniach, których był świadkiem, o własnych doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i ambicjach oraz przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu czy pomysłu.

a2Na tym poziomie uczeń może porozumieć się w prostych sytuacjach, wymagających krótkiej i jasnej wymiany informacji na znane i dotyczące codzienności tematy.

Na tym poziomie uczeń rozumie nieskomplikowane teksty na znany mu temat: praca, szkoła, rozrywka itp. Umie poradzić sobie w różnych sytuacjach, jakie spotyka w życiu codziennym, opowiedzieć o wydarzeniach, których był świadkiem, o własnych doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i ambicjach oraz przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu czy pomysłu.

Na tym poziomie uczeń rozumie złożone teksty dotyczącego zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych problemów, w tym specjalistyczną dyskusję na tematy dotyczące własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się swobodnie z rdzennym użytkownikiem języka. Potrafi skonstruować jasną, szczegółową wypowiedź na różne tematy i wyrazić swój punkt widzenia.

b1Na tym poziomie uczeń rozumie nieskomplikowane teksty na znany mu temat: praca, szkoła, rozrywka itp. Umie poradzić sobie w różnych sytuacjach, jakie spotyka w życiu codziennym, opowiedzieć o wydarzeniach, których był świadkiem, o własnych doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i ambicjach oraz przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu czy pomysłu.

Na tym poziomie uczeń rozumie złożone teksty dotyczącego zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych problemów, w tym specjalistyczną dyskusję na tematy dotyczące własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się swobodnie z rdzennym użytkownikiem języka. Potrafi skonstruować jasną, szczegółową wypowiedź na różne tematy i wyrazić swój punkt widzenia.

Na tym poziomie uczeń rozumie większość poleceń i dłuższe teksty. Umie rozpoznać ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się w sposób spontaniczny i płynny. Używa skomplikowanych struktur gramatycznych, służących organizacji i wewnętrznej spójności tekstu.

b2Na tym poziomie uczeń rozumie złożone teksty dotyczącego zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych problemów, w tym specjalistyczną dyskusję na tematy dotyczące własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się swobodnie z rdzennym użytkownikiem języka. Potrafi skonstruować jasną, szczegółową wypowiedź na różne tematy i wyrazić swój punkt widzenia.

Na tym poziomie uczeń rozumie większość poleceń i dłuższe teksty. Umie rozpoznać ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się w sposób spontaniczny i płynny. Używa skomplikowanych struktur gramatycznych, służących organizacji i wewnętrznej spójności tekstu.

Na tym poziomie uczeń bez wysiłku rozumie zarówno tekst słyszany, jak i czytany. Potrafi streścić informację pochodzącą z różnych źródeł i w jasny sposób przedstawić problem, podając argumentację. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i bardzo płynnie, precyzyjnie rozróżniając niuanse znaczeniowe nawet w bardziej skomplikowanych sytuacjach.

Formularz rejestracji

DOKUMENTY

null
null
null
null